tasapainoinen mittaristo

Yrityksen kehittäminen vaatii seurantaa, mutta mittaatko oikeita asioita?

Sitä saat mitä mittaat

Tasapainoinen mittaristo yrityksen kehittämisen apuvälineenä

Yrityksen alkuvaiheessa yrittäjällä on useimmiten yrityksen tilanne aika hyvin hallussaan. Harva yritys onnistuu aloittamaan täydellä teholla, vaan alkuaikoina hankitaan asiakkaita, suunnitellaan toimintaa ja opetellaan oman yrityksen rutiineja. Siinä ohessa on hyvin aikaa seurata toiminnan kehittymistä. Yrityksen toiminnan kasvaessa ja laajentuessa tulee usein tarpeelliseksi ryhtyä ohjaamaan toimintaa ja kehitystä erilaisilla mittareilla. Lue tästä lisää, mitä tasapainoinen mittaristo tarkoittaa jokaisen yrityksen näkökulmasta.

Mittaristo auttaa yrityksen kehittämisessä

Mittariston avulla saadaan seurattua yrityksen kannalta merkityksellisiä asioita. Näistä tärkeimmiksi nousevat kannattavuus pitkällä tähtäimellä, asiakastyytyväisyys ja kassan riittävyys toiminnan pyörittämiseksi. Mikäli yritys ei käytä mittareita, toiminta yrityksessä ohjautuu aivan liian helposti akuuttien päivittäisten ongelmien ja rutiinien kautta. Usein joudutaan jatkuvaan tulipalojen sammuttamiseen. Tällöin eteenpäin vievää kehitystä ei pystytä tekemään. Syntyy tilanne - ”Ei päästä junan kyytiin, vaan roikutaan oven kahvassa”.

Toiminnan mittaaminen ohjaa pohtimaan mittaamisen tuottamaa informaatiota yritykselle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimitustäsmällisyyttä seurattaessa huomataan että toimitukset lähtevät suurin piirtein ajallaan, mutta ei täsmällisesti. Tämä taas saattaa aiheuttaa tyytymättömyyttä asiakkaissa. Kun ollaan itse tietoisia ongelmasta ja sen syistä, voidaan asiaan puuttua ennen kuin yritys menettää asiakkaita. Lisäksi jatkuvan mittaamisen seurauksena ongelmat nousevat pintaan ja niihin on pakko kiinnittää huomiota. Tämän vuoksi mittaristo alkaa ohjaamaan toimintaa. Syntyy ilmiö - ”Sitä saat mitä mittaat”.

Tasapaino on tärkeä mittariston rakentamisessa

Hyvä mittaristo ohjaa toimintaa kokonaistaloudellisesti ja tasapainoisesti. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toiminnan tehokkuus ei saa vaarantaa asiakastyytyväisyyttä eikä päinvastoin. Lisäksi hyvin suunnitellulla mittaristolla huomataan toiminnan ongelmat nopeasti ja keskitytään liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin. 

Mittaristo antaa suunnan henkilöstön toiminnalle. Esimerkiksi mikäli yrityksessä on laatuun liittyviä ongelmia, tulee mittareiden ohjata kaikkien laaduntuottoon vaikuttavien työntekijöiden toimintaa. Laatuongelmat vaikuttavat aina sekä tehokkuuteen että asiakastyytyväisyyteen negatiivisella tavalla. Sen vuoksi näitä tulisikin seurata jatkuvasti ja seurannan tulee ohjata henkilöstön toimintaa.

Liikevaihdon kehitys on tärkeä perusmittari yritykselle

Liikevaihdon kehitys on esimerkki yksinkertaisesta, mutta tärkeästä mittarista. Sitä voidaan seurata absoluuttisena muutoksena eli euroina tai suhteellisena muutoksena eli prosentteina. Liikevaihdon kehityksen seuraaminen sidotaan tavallisesti myös toimialan kokonaiskasvun kehittymiseen. Kasvuhakuiselle yritykselle tavoitteena on kasvaa suhteessa enemmän kuin toimiala. Näin ollen yrityksen johdolle liikevaihdon kehitys on ensiarvoisen tärkeä mittari.

Liikevaihdon kehityksen seuraaminen ja sen ohjaava vaikutus on erityisesti myyntiyrityksessä erittäin suuri. Koko henkilökunnan, varsinkin myyntihenkilöstön, tulee kiinnittää siihen huomiota. Joskus on tilanteita, että yritys haluaa ”ostaa” markkinaosuuksia ja tästä syystä myydään paljon alennetulla hinnalla. Riskinä tässä tilanteessa onkin myynti liian halvalla hinnalla, jolloin yritykselle ei jää riittävästi katetta toimintaansa. Mittaristo onkin tällöin epätasapainossa.

Riski epätasapainoisesta ohjausvaikutuksesta voi kasvaa esimerkiksi myyntihenkilöstön kasvaessa, mikäli palkka on sidottu ainoastaan liikevaihdon kehitykseen. Tilanne saattaa houkutella myyjää antamaan maksimialennukset, jotta nopea kauppa varmistuisi. Tässä tilanteessa myyjän palkkion tulisi kuitenkin muodostua osittain myyntikatteesta ja osittain liikevaihdosta. Näiden keskinäinen suhde riippuu yrityksen tilanteesta. Joskus on perusteltua painottaa myynnin kasvattamista, toisinaan taas katteen parantamista.

Mittariston luomisessa tulee huomioida yrityksen tavoitteet ja kilpailutilanne

Hyvä tasapainoinen mittaristo auttaa siis yritystä seuraamaan ja kehittämään yritystä kokonaisvaltaisesti. Mittariston luomiseen on olemassa erilaisia malleja. Tyypillisesti mittaristossa seurataan esimerkiksi liikevaihdon kehittymistä, kannattavuutta, maksuvalmiutta, toimitusvarmuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Se, mitä nämä mittarit tarkasti pitävät sisällään pitää määritellä erikseen. 

Pienemmissä yrityksissä riittää pienempi mittaristo, jota yrityksen johto käyttää. Suuremmissa yrityksissä tavoitteet ja niiden seuraaminen pilkotaan pienempiin osa-alueisiin ja silloin myös mittarit pilkotaan eri osa-alueille. Tällöin on tärkeää varmistaa, ettei mittarit ole keskenään ristiriitaisia tai mahdollista yrityksen sisäistä osa-optimointia. 

Tasapainotettu mittaristoJokaisen yrityksen onkin mietittävä oman yrityksensä ja toimialansa kannalta, mitkä ovat niitä keskeisiä tunnuslukuja, joita halutaan seurata. Ja lisäksi, yrityksen on säännöllisin väliajoin tarkasteltava valittujen mittareiden soveltuvuus yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

JABC on paitsi taloushallinnon, myös yrityksen kokonaisvaltaisen kehittämisen asiantuntijayritys. Autamme mielellämme yritystäsi suunnittelemaan juuri sen toimintaan sopivan tasapainoisen seurannan mittariston. Voit ottaa helposti yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeella, jutellaan lisää, miten vois
imme auttaa sinua. 

Tilitoimisto Vaasa

ABC-analyysi – helppo tapa tehostaa toimintaa

ABC-analyysi. Helppo tapa tehostaa toimintaa!

Oikeiden päätösten tekemiseen vaaditaan riittävä analyysi ja mittaus. Kun yrityksen erilaisten tapahtumien määrä on pieni, omistajat tietävät hyvin rahoitukseen ja toimintaan liittyvän tärkeysjärjestyksen. Usein alkavalle yrittäjälle kaikki asiat ovat hyvin samanarvoisia ja helposti hahmotettavissa. Yrityksen kasvaessa tilanne kuitenkin muuttuu ja ilman kunnollista analyysiä menetetään rahaa keskittymällä liikaa asioihin, jotka eivät tuota yritykselle hyvinvointia. Saatetaan esimerkiksi palkata työntekijä, jota ei oikeasti tarvittaisi.

ABC-analyysi mittaamisen välineenä

Asioiden mittaamisen ja arvioinnin tulee tapahtua nopeasti ja helposti. Seuranta ei saa häiritä varsinaista liiketoimintaa. Sen tehtävä on ainoastaan auttaa päätöksenteossa. Kattavaa analyysiä ei juurikaan voi tehdä vain yhdellä välineellä. Kuitenkin yhdellä hyvällä analyysillä voidaan jo tehdä huomattavia tuloksia, kun vain muistetaan säilyttää terve järki.

Useisiin tilanteisiin sopiva helppo tapa analysoida tilannetta on ABC-analyysi. Analyysi auttaa luokittelemaan ja priorisoimaan esimerkiksi hankinnan, tuotannon ja myynnin toimenpiteitä. Se auttaa kohdentamaan resursseja ja valitsemaan oikeat toimintatavat eri ABC-luokille. Analyysi ei vaadi erillisiä järjestelmiä, vaan useinmiten tarvittavat tiedot saadaan helposti hankittua yrityksen olemassa olevista järjestelmistä.

ABC-analyysi pohjautuu Pareto-periaatteeseen, jossa pieni määrä asioita aiheuttaa suurimman osan vaikutuksesta. Pareto perustuu 20/80 suhteeseen. Tämä tarkoittaa, että 20% asiakkaista aiheuttaa 80% työstä tai 20% hankinnasta aiheuttaa 80% kustannuksista. Tämä on vain periaatteellinen jako. Usein suhde saattaa olla esimerkiksi 5/95, jolloin luokitellaan tiukasti rajattu A-luokka. Tässä tapauksessa saatetaan toimenpiteiden kohdistamisella saada aikaan huomattavia rahallisia tuloksia.

Arvioinnin pohjana ABC-analyysissä käytetään euromääräistä kokonaisvolyymiä, tyypillisesti vuositasolla. Jos yritykset volyymit ovat suuret, voidaan analyysi tehdä myös kvartaaleittain tai esimerkiksi projekteittain.

Tyypillisesti A-luokan koko on n. 5-10% kokonaisuudesta. A-luokkaan tulee tuotteet, joilla on selkeästi suurin vaikutus yrityksen toimintaan. Ostonimikkeiden osalta jakoperusteena voidaan käyttää vuosittaista euromääräistä ostovolyymia. Tyypillisesti muutaman tuotteen hallinnalla voidaan vaikuttaa huomattavasti kassavirtaan ja käyttöpääoman riittävyyteen. Tällöin resurssien tulisi kohdistua selkeästi enemmän A-nimikkeiden hallintaan. B-nimikkeiden määrä on tyypillisesti noin 15-25% ja C-luokka vastaavasti kaikki loput. On selvää, että B-luokkaan tulisi käyttää selkeästi vähemmän resursseja kuin A-luokkaan ja C-nimikkeet tulisi hoitaa mahdollisimman vähällä työmäärällä.

Mitä luokittelun jälkeen?

Pelkkä luokittelu ei riitä, vaan on tarpeellista analysoida A-luokan tuotteet tarkemmin. Onko aiheellista muuttaa hankintakanavia rahoituskustannusten vuoksi? Tai kyetäänkö toimittajan kanssa saamaan parempi sopimus aikaan? Pitäisikö ostoerää pienentää? Tilanteeseen löytyy erilaisia ratkaisuja, jotka jokainen pitää harkita yrityskohtaisesti.

Myös C-luokan tuotteita pohditaan, mutta yleensä enemmän toiminnan sujuvuuden näkökulmasta. Voidaanko kaikki C-luokan tuotteet hankkia kahdelta tai kolmelta toimittajalta? Paljonko tämän vaikutus olisi ostohintaan suhteessa saatuun hyötyyn? Tulisiko se kokonaiskustannuksiltaan halvemmaksi? Tai olisiko se riittävä helpotus työtaakkaan, jotta kustannus olisi perusteltua sen vuoksi? Voidaanko ostoeräkokoa kasvattaa, jotta tilauksiin kohdistuvaa työtä olisi mahdollisimman vähän?

Lisähyötyä muilla työkaluilla

Mikäli halutaan kattavampi kuva kokonaisuudesta voidaan ABC-analyysiin yhdistää muita helppoja työkaluja. Esimerkiksi asiakaspalvelua pohdittaessa voidaan miettiä asiakkaiden vaatimaa palvelua tai vaikka liikevaihtoa suhteessa palvelun tarpeeseen. Jollekin asiakkaalle palveluksi riittää nettikauppa, kun taas toinen asiakas tarvitsee henkilökohtaista apua esimerkiksi suunnittelussa. Tekemällä näistä asioista matriisiin, yksinkertaisen taulukon, voidaan luokitella erilaisten asiakkaiden tarvitseman palvelun resursointi.

Tuotantoyrityksessä voidaan huomioida myös tapahtumamäärät. Tällöin tehdään esimerkiksi XYZ-analyysi, joka on ABC-analyysin tapahtumääriin liittyvä sovellus. Kun nämä kaksi analyysia laitetaan yhteen, niin saadaan arvioitua sekä tapahtumamäärien että sitoutuneen pääoman vaikutus tuotannolle. Vastaavasti tämän avulla voidaan suunnitella tuotannon resursointia ja varastointitarvetta. Tätä voidaan käyttää myös kaupan valikoimapäätöksien teossa.

Vaikka ABC-analyysi on helppo työkalu käyttää, niin on paljon yrityksiä, joissa näihin asioihin ei ole ehditty kiinnittää huomioita. Tämän seurauksena toiminta ei ole niin tehokasta ja tuottavaa kuin sen tulisi olla. 

Haluatko kuulla lisää?

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää, miten ABC-analyysi voisi hyödyttää juuri sinun yritystäsi. Meillä on monen vuoden kokemus ABC- ja muiden analyysien käytöstä yrityksen kehittämisessä ja autamme mielellämme sinunkin yrityksesi toiminnan tehostamisessa.